ЛОГОРИТМІКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗНМ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Шостак О.О. (2022) ЛОГОРИТМІКА ЯК ЗАСІБ КОРЕКЦІЇ ЗНМ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2022 (Вип.52): Т.3. pp. 255-259.

[img]
Preview
Text
Шостак О. Логоритміка як засіб корекії ЗНМ у молодших школярів.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

У статті проаналізовано особливості корекційної роботи з подолання ЗНМ у молодших школярів засобами логоритміки. Корекція ЗНМ залежить від його рівнів. Але незалежно від того, який саме рівень ЗНМ притаманний дитині, для усунення мовленнєвих порушень доцільно використовувати логоритміку, що сприяє формуванню всіх мовленнєвих функцій. Логоритмічні вправи також розвивають загальну та дрібну моторику і позитивно впливають на емоційно-вольову сферу дитини. Одне з головних завдань логоритміки в корекційній роботі для учнів початкових класів із ЗНМ – подолання мовленнєвих порушень шляхом поєднання музики та слова, що забезпечують диференціацію та автоматизацію звуків, а також – музики та рухів, що активізують загальну і дрібну моторику в дітей. Логоритміка не тільки передбачає поєднання рухів і музики, а й слугує розвитку відчуття ритму, нормалізації та регулювання темпу вимовляння. Досягнення цілей логоритміки здійснюється з урахуванням таких принципів: активізація пізнавальних здібностей дітей; принцип розвивального навчання; наочність, що забезпечує тісний взаємозв′язок із метою збагачення зорових, слухових і рухових образів дітей; принцип доступності та індивідуального підходу; принцип поступового підвищення вимог, який передбачає перехід від простих завдань до складних залежно від оволодіння та закріплення навичок. Необхідно поєднувати різні ігри та вправи на розвиток дихання, голосу й артикуляції. А використання творчих завдань дозволяє кожній дитині реалізувати свої індивідуальні рухові, художні, ритмічні здібності. Корекційні заняття не тільки сприяють подоланню мовленнєвих порушень у дітей із ЗНМ, а й впливають на підвищення самооцінки, сприяють впевненості в собі. Логоритмічні вправи створюють позитивний настрій у дітей, допомагають регулювати поведінку в колективі. Корекційна робота з учнями початкових класів із ЗНМ спрямована на послідовність, автоматизацію і диференціацію всіх компонентів мовлення – лексики, фонетики, граматики.
The study analyzes characteristics of correction work dealing with overcoming GSU for junior high school students with the means of the speech rhythmic. GSU correction depends on its levels. However, no matter of what GFU level is characteristic of a child; it should be used speech rhythmic to correct speech disorders that promotes the formation of all speech functions. Speech rhythmic exercises also develop gross and fine motor skills and positively influence on the emotional and strong-willed sphere of a child. One of the main tasks of speech rhythmic in correctional work for students of primary school with GSU deals with the overcoming speech disorders using music and word combination that provide sounds’ differentiation and automation and also music and movements combination that activate gross and fine motor skills of the children. Speech rhythmic includes not only
movements and music combination but also promotes rhythm sense development, normalization and regulation of pronunciation tempo. Speech rhythmic aims are achieved according to such principles: children’s cognitive abilities intensification; principle of developing studying; visual means that provide close interrelations with the aim to enrich visualization, auditory image, motor image of the children; principle of the availability and individual approach; principle of gradual increase of the requirements that includes the transition from simple tasks to the complicate ones depending on skills obtaining and consolidation. It is necessary to combine different games and exercises to develop breathing, voice and articulation. The use of creative tasks makes it possible for children to realize their individual movement, artistic and rhythmic abilities. Correctional activities not
only support the overcoming speech disorders of the children with GSU but also influence on self-esteem and self-confidence increasing. Speech rhythmic exercises make children’s mood positive, help with team behavior regulation. Correctional work with the students of primary school with GSU is focused on the gradualness, automation, and differentiation of all speech components including vocabulary, phonetics, and grammar.

Item Type: Article
Additional Information: Шостак О. Логоритміка як засіб корекції ЗНМ у молодших школярів / О. Шостак // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузів. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. - Дрогобич, 2022. - Вип. 52. Т. 3. - С. 255-259.
Uncontrolled Keywords: загальне недорозвинення мовлення, логоритміка, логоритмічні вправи, молодші школярі, корекційна робота; general speech underdevelopment, speech rhythmic, speech rhythmic exercises, junior high school students, correctional work
Subjects: 3 Суспільні науки > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 373 Види загальноосвітніх шкіл
3 Суспільні науки > 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля > 376 Освіта, навчання, підготовка спеціальних груп осіб. Спеціальні школи
7 Мистецтво. Архітектура. Ігри. Спорт > 78 Музика
Divisions: Інститут психології та педагогіки > Педагогічний факультет > Кафедра дошкільної педагогіки і психології та спеціальної освіти ім. Поніманської Т. І.
Depositing User: Богдана Печончик
Date Deposited: 06 Nov 2023 12:39
Last Modified: 06 Nov 2023 14:31
URI: http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/11918

Actions (login required)

View Item View Item