Items where Subject is "17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | Б | В | Г | Д | К | М | Н | П | С | Т | Ф | Х | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 68.

І

Іванова А.В. (2002) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДІ В СИСТЕМІ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 137-140.

Івашкевич Е.Е. (2016) PSYCHOLINGUISTIC PARADIGM OF NARRATIVE DISCOURSE. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 89-93.

Б

Безека C.C. and Поліщук О.П. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 3-5.

Болюх Н. and Назарець Л. (2022) ПРОБЛЕМА САМОТНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Студентський дайджест, 2022 (Вип.6). pp. 11-13.

Боровець О.В. and Ващеня Л.В. (2019) УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Virtus, 2019: Issue 34. pp. 61-63. ISSN 2415-3133, 2410-4388

Бігунов Д.О. (2016) ДО ПИТАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2016. pp. 35-38.

В

Воробйов А.М. (2010) ПСИХОЛОГІЯ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2010 (Вип.2): (43). pp. 9-12.

Г

Главінська О.Д. (2007) ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2007 (Вип.37). pp. 43-46.

Граб О.В. (2002) ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ ДОЗВІЛЛЯ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 101-103.

Гринькова Н.М. (2020) ДО ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Інноватика у вихованні, 2020 (Вип.12). pp. 125-131. ISSN 2411-4553

Д

Демчук О.О. and Лазарчук В.В. (2017) ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПІДГРУНТЯ ВЛАСНОЇ ЖИТТЄВОЇ І ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 71-75. ISSN 2518-7503

Джеджера К.В. (2015) ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. (2005) ЕТИКЕТ ЯК ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ. Нова педагогічна думка, 2005 (№ 3). pp. 28-31. ISSN 2520-6427

Джеджера К.В. (2004) ОСОБИСТІСНИЙ ІМІДЖ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО СПЕЦІАЛІСТА. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи, 2004 (Вип. 8). pp. 104-110.

Джеджера К.В. (2003) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ: ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ. Педагогічний процес: теорія і практика, 2003: Вип. 2. pp. 18-26.

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. (2013) ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Teaching Resource]

Джеджера К.В. and Джеджера О.В. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. [Навчальний посібник]

Джеджера К.В. and Рудь Г.В. (2013) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ. Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии, 2013 (Ч. 1). pp. 140-145.

К

Кириченко Н.А. (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ У ЖИТТЄВИХ ПРОЕКТАХ ЮНАКІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 213-216.

Кожарко М. and Поліщук О.П. (2022) ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 42-45.

Колупаєва Т.Є. and Третяк О.М. Педагогічна етика викладача вищої школи. [Методичні рекомендації]

Крет М.В. (2018) МУЗИКА ТА ЇЇ МОРАЛЬНО-ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ. Мистецька освіта та розвиток творчої особистості, 2018: Вип. 4. pp. 357-362.

Крук Т. and Поліщук О.П. (2022) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 49-51.

Кулаков Р.С. and Кулакова Л.М. (2021) ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Психологія: реальність і перспективи, 2021: Вип. 16. pp. 106-112. ISSN 2518-7503

Кулакова Л.М. (2016) ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ВЛАСНОЇ ГІДНОСТІ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип.6). pp. 98-109.

Куцоконь Л.П. and Куцоконь А.Ю. (2015) БІОЕТИКА В УКРАЇНІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку біологічних наук, 2015. pp. 356-363.

М

Михальчук Ю.Б. (2016) ЕСТЕТИЧНЕ СВІТОСПРИЙМАННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Інноватика у вихованні, 2016 (Вип.3). pp. 270-274. ISSN 2411-4553

Міщеня О.М. (2017) МОРАЛЬНА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ ЕТИЧНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. Нова педагогічна думка, 2017: №1(89). pp. 70-74. ISSN 2520-6427

Н

Нестерчук О. and Ціпан Т.С. (2022) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 65-68.

Новік Л.О. (2015) ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ПСИХОЛОГА. Психологія: реальність і перспективи, 2015 (Вип.4). pp. 173-176.

Новік Л.О. (2013) ІМІДЖ ЯК ОДИН З МЕХАНІЗМІВ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 229-232.

Новік Л.О. and Хупавцева Н.О. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ОСОБИСТОСТІ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 8). pp. 202-206. ISSN 2518-7503

П

Павелків Р.В. (2017) ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип. 9). pp. 5-12. ISSN 2518-7503

Павлова Р. and Кулакова Л.М. (2022) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ПІДЛІТКІВ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 74-77.

Пелех Ю.В. (2010) ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ КОНСТАНТИ У ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2010 (№ 6): (8). pp. 347-353.

Пелех Ю.В. and Матвійчук А. and Білоус Т.М. (2021) ЦІННІСНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЛЮДИНИ В ОСМИСЛЕННІ І ВИРІШЕННІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ. Нова педагогічна думка, 2021 (№ 2): (106). pp. 77-83. ISSN 2520-6427

Перебийнос С.І. and Шеретюк Р.М. (2007) КОМУНІКАТИВНІСТЬ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗНАЙОМСТВА (на матеріалах РІС КСУ). Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 99-101. ISSN 2415-802X

Перець О.М. (2007) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ ТА БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”. Вища освіта України, 2007: Т. 2. pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Петренко О.Б. (2013) ДЕФІНІЦІЯ І СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “МОРАЛЬНІ ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ”. Психологія: реальність і перспективи, 2013 (Вип.2). pp. 23-27.

Поліщук С.М. (2012) ОСОБЛИВОСТІ БІБЛІОТЕЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БІБЛІОТЕКАХ ВНЗ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СКЛАДОВА ІМІДЖУ БІБЛІОТЕКИ. Звітна наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів РДГУ, 21—22 лютого 2012 р. Секція «Актуальні проблеми бібліотекознавства і бібліографії», 2012. pp. 25-28.

Пониманская Т.И. (2013) ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Вестник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 2013 (Вып.12): 2. pp. 98-105.

Поніманська Т.І. (2014) ВИХОВАННЯ У СВІТЛІ ПЕДАГОГІКИ ТОЛЕРАНТНОСТІ: Я.-А.КОМЕНСЬКИЙ, К.Д.УШИНСЬКИЙ, В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ. Науковий вісник МДУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. pp. 115-119.

Попчук О.В. (2014) ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Формування ефективної моделі управління підприємствами, установами та організаціями, 2014. pp. 119-120.

Попчук О.В. (2011) ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ "ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ". Документно-інформаційні ресурси, 2011. pp. 10-13.

Потапчук Т. (2006) ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: СПРОБА ТЕОРЕТИЧНОГО ОСМИСЛЕННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 54-56.

Потапчук Т.В. (2007) МОРАЛЬНО-ДУХОВНІ ЦІННОСТІ І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНИХ УСТАНОВОК СТАРШОКЛАСНИКІВ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 21-23. ISSN 2415-802X

С

Савсюк В. and Яцюк Н.О. (2022) ВИХОВАННЯ АЛЬТРУЇСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 100-102.

Савуляк В.О. (2021) ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У СТРУКТУРІ Я-ОБРАЗУ. Психологія життєвого простору сучасної молоді, 2021. pp. 30-33.

Сойчук Р.Л. (2011) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НАЦІЇ ТА НАЦІОНАЛІЗМУ. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії, 2011 (Вип.22). pp. 141-144. ISSN 2519-1942

Сорочинська Т.А. (2019) МЕТОДТЧНІ ВКАЗІВКИ, КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА». [Teaching Resource]

Сорочинська Т.А. МEТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ "ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА". [Навчальний посібник]

Станіславчук Н.І. (2017) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2017 (Вип.17). pp. 278-280.

Станіславчук Н.І. (2017) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ГУМАНІТАРІЇВ. Наукові записки, 2017 (Вип.11). pp. 178-182. ISSN 2521-6791

Станіславчук Н.І. (2020) ФОРМУВАННЯ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики, 2020. pp. 89-91.

Сташук О. (2006) ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 154-156.

Т

Терешко Л.В. (2002) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 94-97.

Тимощук Н. (2006) ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ СТАНОВЛЕННЯ МОЛОДІ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 40-43.

Ф

Федорук І. and Безлюдна В.І. (2022) ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ. Студентський дайджест, 2022: Вип.5. pp. 115-117.

Фрідріх А. (2006) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 33-35.

Х

Хомич І.С. (2016) МОРАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Психологія: реальність і перспективи, 2016 (Вип. 7). pp. 218-222. ISSN 2518-7503

Хомич І.С. (2007) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ У СВІДОМОСТІ ЛЮДИНИ. Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди", 2007: Вип. 12. pp. 240-243.

Хупавцева Н.О. (2019) THE PROBLEM OF ORGANIZING THE FACILITATIVE INTERACTION AT THE PROCESS OF TEACHING PUPILS AT SECONDARY SCHOOLS. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2019. pp. 164-171.

Ц

Цюлюпа С.Д. (2002) КУЛЬТУРА ВІЛЬНОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 2002 (Вип.23). pp. 98-101.

Ш

Шадюк О.І. and Мусійчук Т.А. (2018) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін, 2018. pp. 136-138.

Шевчук К.С. (2007) ЕТИЧНИЙ ВИМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. Актуальні питання культурології, 2007 (Вип.5). pp. 39-44. ISSN 2415-802X

Шевчук К.С. (2018) ЕСТЕТИЧНІ ЦІННОСТІ В КОНЦЕПЦІЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ УНІВЕРСАЛІЗМУ ТА ПЛЮРАЛІЗМУ В ПОЛЬСЬКІЙ ЕСТЕТИЦІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", 2018 (№21). pp. 44-49. ISSN 2312-7112

Я

Якимчук М. (2006) ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДУХОВНОСТІ В ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації, 2006. pp. 47-49.

Яцюк Н.О. (2017) ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Психологія: реальність і перспективи, 2017 (Вип.8). pp. 304-312. ISSN 2518-7503

This list was generated on Tue Jun 25 21:08:40 2024 EEST.